Monitor oficial local
COMUNA ȘAGU

Alte documente
Descriere pe scurt:
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent
Data publicării:
03.02.2021
   CONȚINUT TEXT

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent

”Zonă rezidențială cu funcţiuni complementare”

în comuna Şagu, CF.nr.307143 județul Arad,

 

Consiliul Local al comunei Şagu, intrunit in sedinţă ordinară în data de .............................

Având în vedere:

- În temeiul art.121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, partea I, nr. 767/31.10.2003,

- Analizând proiectul de hotarare nr. 556/02.02.2021 initiat de Primarului comunei Şagu insotit de referatul de aprobare nr.557/02.02.2021, al initiatorului;

- Analizând raportul informarii si consultarii publicului nr.559/02.02.2021, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;

- Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 558/02.02.2021 din cadrul Primariei comunei Şagu, prin care propune aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU aferent, privind realizarea proiectului ”Zonă rezidențială cu funcţiuni complementare” în comuna Şagu, CF.nr.307143 județul Arad ;

- Având în vedere avizul tehnic al Arhitectului Şef nr.26/28.12.2020 al Consiliului judeţean Arad;

- Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Șagu ;

- Având în vedere prevederile P.U.G. Şagu aprobat cu HCL nr. 5 din 27.01.2011;

- În conformitate cu dispoziţiile art. 25 alin. 1 , art. 47 alin. 1-5 şi 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;

- votul „pentru” a .... consilieri, din cei ... în funcţie, fiind prezenţi .... consilieri.

În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRÂŞTE

 

Art.1.- Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) şi a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) aferent, pentru ”Zonă rezidențială cu funcţiuni complementare” în comuna Şagu, județul Arad, beneficiar Comuna Şagu, pe terenul în suprafaţă de 37.118 mp, identificat în CF.nr.307143, nr. cad 307143, proprietatea Comunei Şagu, conform proiectului nr. U400/2019, întocmit de SC MELVIN SRL, cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2.- Se aprobă conditiile prevazute in documentatia de urbanism PUZ şi RLU aferent nr. U400/2019 :

Functiuni propuse:

Planul Urbanistic Zonal propune o parcelare a terenului identificat în CF.nr.307143, într-un numar de 48 parcele, din care:

  • 45 parcele pentru locuințe individuale (L) ;

  • 2 parcele pentru zone verzi (ZV);

  • 1 parcelă pentru circulații publice / căi de comunicaţii (C);

Prevederi la nivelul unitatilor si subunitatilor functionale :

  1. L - Zona de locuinte si functiuni complementare :

Functiunea principala: locuințe individuale ;

Utilizari admise :

- locuinte individuale;

- căi de acces carosabile și pietonale în incintă;

- parcaje/garaje la sol;

- spații verzi amenajate;

- spații libere pietonale;

- echipamente publice specifice zonei rezidențiale,

- construcții pentru echipare edilitară și anexe,

- împrejmuiri.

Functiuni complementare permise:

- servicii publice pentru deservirea zilnică si ocazională a populației (servicii de sănătate, comerț cu amanuntul, etc) ;

- spații verzi pentru joacă și agrement (recreere);

- servicii profesionale, sociale și personale;

- activități economice de mica anvergura, nepoluante și care nu necesită un volum mare de transporturi;

- funcțiuni de birouri, sedii de firme, spații sanitare,

- străzi și alei carosabile, alei pietonale, parcaje și garaje (circulație și stationare auto),

- echipamente publice specifice zonei rezidențiale;

- scuaruri publice.

Functiuni complementare permise cu acordul vecinilor afectati:

- parcare si /sau garare (pana la maximum 5 autoturisme pe parcelă);

- comert en detail;

- servicii;

- activități profesionale liberale;

Interdictii temporare de construire:

- pentru construcțiile cu arhitectură futuristă se instituie interdicție temporară de construire pană la aprobare P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu) ;

Interdictii definitive de construire:

- locuințe colective;

- activități productive, poluante și nepoluante care produc risc tehnologic;

- funcțiuni comerciale, și servicii profesionale care depășesc suprafața de 200 mp ADC (aria desfasurata construita), generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22:00, produc poluare;

- construcții provizorii de orice natură;

- activități industriale și de producție;

- activități de depozitare, comerț en gros, antreprize;

- depozitări de materiale refolosibile;

- spații de întreținere auto;

- ferme agro-zootehnice, abatoare;

- anexe gospodărești pentru creșterea suinelor, bovinelor, cabalinelor;

- depozite de deșeuri;

- stații de betoane;

- orice activitate care generează noxe, vibrații, zgomot, fum, miros.

Caracteristici ale parcelelor :

Se considera construibile parcelele care îndeplinesc următoarele condiții cumulate:

- suprafata minimă: 400 mp;

- front stradal minim 12m;

- adâncimea parcelei să fie mai mare sau cel puțin egală cu lățimea acesteia;

Se acceptă alipiri ulterioare, respectând condițiile prezentului regulament si cu conditia ca noua parcela rezultata prin alipire sa nu depaseasca 1000 mp.

Se accepta dezlipiri ulterioare doar pentru parcelele destinate locuirii individuale, cu conditia respectarii suprafetei minime de 250 mp.

Indicatori urbanistici :

Terenurile pentru locuinţe: P.OT. max.= 35 % , C.U.T. max.= 0.80

Regimul de înălţime :

Regimul maxim de înălţime propus: P+1E+M

H max. cornisa = 8.00m

H max. coama = 11.00m

Retrageri ale constructiilor fata de limitele de proprietate :

- retragere fata de aliniament 3,00m

- retragere fata de limita posterioara min. 8,00m

- retragere fata de limitele laterale:

- pentru constructii P - P+M retragere de min. 2.00m;

- pentru constructii P+1E+M : retragere de min. 3,00m / Hcornisa /2;

Prin aliniament se înțelege limita dintre domeniul privat și domeniul public.

Pe aceeași parcelă se poate amplasa o singură construcție principală.

Distanța între construcția principală și anexe trebuie să fie 1/2 din înălțimea la cornișă a celei mai înalte.

Circulatii si accese :

- acces auto din drumul public, cu latimea de min. 2,00m si max.4,00m ;

- acces pietonal cu latimea de min. 1,00m si max.1,80m ;

- accesele pietonale pentru funcțiunile complementare vor fi conformate astfel încât să permită circulația persoanelor cu handicap și care folosesc mijloace specifice de deplasare ;

In incintă se vor prevedea circulații auto, pietonale și parcaje. Organizarea circulațiilor interioare se va face în funcție de configurarea și poziționarea finală a construcțiilor propuse în fazele ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Căile de comunicație rutiere publice sunt propuse cu prospect de 12m .

Parcaje :

Autorizarea executării construcțiilor care necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării numarului necesar de parcaje în afara domeniului public.

Numărul parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției astfel:

- pentru funcțiunea de locuire se va prevedea minimum 1 loc de parcare ;

- pentru funcțiunile complementare (daca este cazul), conform legislației în vigoare.

Intrările și ieșirile la parcaje și garaje vor fi astfel dispuse încât să asigure o circulație fluentă și să nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersectează.

Rampele de acces la garaje nu trebuie sa antreneze modificări în nivelul trotuarului.

Construcţiile de garaje și/sau anexe vor avea acelaşi aspect arhitectural ca şi clădirea principală.

Imprejmuiri :

Spre frontul străzilor şi la limitele de vecinătate până la frontul casei în interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălţimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 2.00m, cu sau fara soclu. Inaltimea maximă admisă a soclului este de 0.80m.

De la casă şi până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri transparente sau opace, cu condiția asigurării însoririi pe parcela învecinată. Inălţimea maximă va fi de 2,00m.

Portile imprejmuirilor situate in aliniament se vor deschide fara a afecta spatiul public. Tratamentul arhitectural al împrejmuirilor va fi corelat cu cel al clădirilor aflate pe parcelă.

Spatii verzi :

Spaţiul verde va fi de minimum 10% din suprafaţa fiecărei parcele cu functiunea de locuire sau cu functiuni complementare. Se va planta cel puţin un arbore la fiecare 200 mp.

Este recomandată amenajarea și plantarea spațiului verde aferent circulațiilor carosabile.

Dezvoltarea echipării edilitare :

Extinderile de rețele tehnico-edilitară sau măririle de capacitate se realizează de către dezvoltator, conform planului de actiune.

Alimentarea cu apă potabilă se va realiza prin extinderea retelei existente a localității Șagu.

Canalizarea apelor uzate menajere se va realiza prin extinderea retelei existente a localității Șagu. Extinderea reţelei se va realiza de-a lungul drumurilor. Din această rețea se vor realiza racorduri de canalizare pentru fiecare parcelă în parte. Pe traseul reţelelei de canalizare și la intersecţii se vor amplasa cămine de vizitare .

Canalizarea apelor pluviale de pe platformele betonate şi clădiri, din interiorul parcelelor, precum şi de pe drumuri şi trotuare vor fi colectate prin intermediul rigolelor stradale, trecute printr-un decantor – separator de hidrocarburi şi dirijate spre un bazin de retenţie propus. Din acest bazin, apele pluviale vor fi utilizate pentru întreţinerea spaţiilor verzi prevăzute, iar surplusul va fi descărcat controlat, gravitaţional sau prin pompare prin rigolele drumurilor De 432/1 - De432 în Hcn 422/2, situat in partea de Nord a parcelei prin intermediul unei guri de vărsare.

Alimentare cu energie electrică se va realiza prin extinderea retelei existente in localitatea Șagu.

Alimentare cu gaze naturale/energie termică : în prezent localitatea Șagu nu este racordat la reţeaua nationala de gaze naturale si nici la retele de energie termica centralizate.

Gospodarirea deseurilor menajere: colectarea și depozitarea deșeurilor se va realiza în containere speciale pe o platformă de deșeuri, urmând a fi evacuate periodic. Platformele destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deșeurilor menajere vor fi amenajate la distanța de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere și vor fi prevăzute cu sistem de spălare și sifon de scurgere racordat la canalizare

 

  1. ZV - Zona verde :

Functiunea principala: spatii verzi;

Utilizari admise :

- spatii verzi amenajate, plantatii;

- cai de comunicație

- alei pietonale;

- mobilier urban;

- retele tehnico-edilitare;

- locuri de joaca pentru copii

- imprejmuiri gard verde.

Interdictii definitive de construire:

- construcții permanente;

- imprejmuiri;

- depozite de deșeuri;

- anexe gospodărești;

- stații de întreținere auto;

- ferme agro-zootehnice, abatoare;

- activități de depozitare, antrepozite;

- activități industriale.

 

  1. C – Căi de comunicatie :

Functiunea principala: Căi de comunicație rutiere propuse cu prospect de 12m;

Utilizari permise :

- cai de comunicație;

- alei pietonale;

- refugii și treceri pentru pietoni;

- rețele si constructii tehnico-edilitare;

- plantații, amenajări spații verzi de aliniament

Interdictii definitive de construire:

- orice alte constructii care nu sunt mentionate la „utilizari permise”;

Protecţia mediului.

Se vor respecta conditiile din Decizia etapei de incadrare nr.12634/13.10.2020, emisa Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.

 

Art.3.- Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitatea de 10 (zece) ani de la data aprobării acesteia în Consiliul local al Comunei Şagu.

Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Şagu şi se comunică prin grija secretarului comunei Șagu cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad;

- Consiliul Judeţean Arad – Directia Arhitect-Şef;

- persoanelor fizice şi juridice interesate;

- va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Şagu si pe site-ul propriu www.primariasagu.ro

 

 

INITIATOR - PRIMAR, AVIZAT SECRETAR GENERAL,

BRĂNEȚ EMILIA ROMAN DAN

 

Copyright © 2023 - SIGN PORTAL SRL ARAD