Monitor oficial local
COMUNA LIVADA

Alte documente
Descriere pe scurt:
Minuta ședinței C.L. Livada din 29.12.2020
Data publicării:
06.01.2021
   CONȚINUT TEXT

Minuta ședintei Consiliului local Livada din data de 29 decembrie 2020

În urma convocării de către primarul comunei de îndata în ședință extraordinară, Consiliul local s-a întrunit în ședință în data de 29 decembrie 2020, fiind prezenți fizic un număr de 9 consilierii locali iar ceilalți patru au fost prezenți on line. La ședință participă cetățeni ai comunei. Atmosfera este una tensionată , datorită nerespectării regulilor de participare la ședintele de consiliu.

Se prezinta procesl verbal de la ședința anterioară, dl. Bălaș Aurel solicită completarea acestuia cu unele precizări , se supune la vot - : 6 voturi pentru și 7 abțineri

Primarul propune completarea ordinii de zi cu proiectul privind rectificarea bugetului comune pentru anul 2020, iar președintele de ședință propune amânarea dezbaterii proiectului de la pct. 6 de pe ordinea de zi deoarece sunt 4 consilieri absenți fizic și nu se poate vota prin vot secret conform codului administrativ ; se aprobă cu unanimitate de voturi .

Primarul comunei prezintă proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021; dl. Olariu propune următoarele modifcări :

- reducerea cu 90% a impozitului pentu autoturismele electrice, nepoluante – se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi

-eliminarea taxei pentru eliberarea copiilor actelor din arhivă, pct. 4 din anexa nr. 5 se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi

-modificarea pct. 5.1 din anexa nr. 5 majorarea taxei pentru activități recreeative la 150 lei/h; -scutirea de la pct. 5.2 din anexa nr. 5 să fie aplicată pentru utilizatorii din comună ( ansambluri artistice, activităși de voluntariat și nonprofit , activități sportive gratuite); se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru și 6 abțineri

-la stabilitea taxei pentru loc de veci se va completa cu mențiunea că aceasta taxă instituită și pot beneficia de loc de veci doar persoanele cu domiciliul pe raza comunei Livada se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru și 6 abțineri

-scutirea prevăzută la pct. 7 din anexa nr. 5 să se aplice doar pentru autoturismele de 2000 cm sau deducerea până la contravaloarea impozitului pentru un autoturism de 2000 cm, iar de aceaste scutiri să nu beneficieze persoanele ce fac parte din CLSU sau COAT se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru și 6 abțineri

-la pct. 17 din anexe nr. 5 taxa pentru închiriere teren sintetic 65 lei/ h , iar taxa închiriere tere natural 100 lei/h se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru și 6 abțineri; celelate prevederi ale proiectului s-au aprobat cu unanimitate de voturi.

Primarul comunei solicită secretarului comunei prezentarea proiectului privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Livada pentru anul 2021 și a progamului anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 , care dă citire acestui proiect . Dl. Olariu precizează faptul că acest proiect necesita procedura la transparență a acestui proiect ce nu a fost indeplinită fiind transmis consilierilor doar cu o zi înainte, neavând timp pentru analiză și întrunirea comisiei de specialitate.

Primarul prezintă proiectul privind aprobarea rețelei școlare, comisia de învățămât a avizat favorabil aces proiect . Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.

Pentru proiectul de la pct. 6 pe ordinea de zi s-a solicitat amânarea acestuia datorită faptului că sunt consilieri ce nu sunt prezenți fizic și nu se poate vota prin vot secret conform art. 139 alin. 6 din Codul administrativ . Se supune la vot și se aprobă cu unaimitate de voturi.

Primarul comunei prezintă proiectul privind aprobarea Planului de dezvoltare și administrare locală a Comunei Livada jud. Arad, pentru anii 2020-2024. Dl. Olariu propune revenirea la acest proiect după ce se întrunește comisia de specialitate .

Președintele de ședință suspendă ședința pentru a se întruni comisia de specialitate .

Se revine în ședința de consiliu , primarul comunei prezintă proiectul privind rectificarea bugetului comunei pentru anul 2020 și îi solicită doamnei contabil să prezinte detaliat proiectul , care la rândul său prezintă proiectul pe fiecare articol în parte. Dl. Olariu prezintă punctual amendamentul scris și înregistrat adus la acest proiect de hotărâre . Se supune la vot amendamentul și se aprobă cu 7 voturi pentru și 6 împotrivă ( dl. Alba Adrian, dl. Leahu Dorel, dna Florentina Roșca, dna Popa Dina , dl. Bălaș Aurel, dna. Tesler Iuliana). Dl. Leahu Dorel propune ca suma de 91.420 lei să fie repartizată la construire rețea de canalizare – se supune la vot propunerea și se aprobă cu unanimitate de voturi. Dna Ciumpe Loredana propune ca alocarea sumei de 27.000 lei să fie repartizați Școlii Gimnaziale Livada pentru cofinanțare proiect ce trebuie demarat de urgență- se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi acest amendament .

Primarul comunei prezintă o informare privind situatia bazei sportive.

 

 

Președinte de ședință Secretar general al comunei

Olariu Gabriel Răcănel Ionela Nadia

 

Copyright © 2022 - MAFTEI GABRIEL CLAUDIU P.F.A.